Yosef Haim Ben-David

Avishai’s uncle, Yosef Haim has strayed from his Orthodox upbringing.