Season 2

Episode 16

"The Fly"

Ep. 16 - Karl's Diary (2:41)