Season 1

03: Poison

Ep. 3: Poison - Recap (1:02)