Vitali Klitschko vs. Tomasz Adamek

Klitschko-Adamek Weigh-In

1 of 4

Vitali Klitschko vs. Tomasz Adamek

Klitschko-Adamek Weigh-In

1 of 4

Photo by Will Hart Created September 09, 2011