Vitali Klitschko vs. Tomasz Adamek

Klitschko-Adamek Fight Action

1 of 8

Vitali Klitschko vs. Tomasz Adamek

Klitschko-Adamek Fight Action

1 of 8

Photo by Will Hart