HBO WCB - Apr. 17, 2010

Kelly Pavlik vs. Sergio Martinez

Lucian Bute vs. Edison Miranda

Kelly Pavlik vs. Sergio Martinez Highlights (3:01)